Biowęglowodory ciekłe z biomasy (Teaser)

Technologia dotyczy otrzymywania węglowodorów parafinowych (biowęglowodory ciekłe) z tłuszczów pochodzenia naturalnego i/lub odpadów tłuszczowych i polega na tym, że w sprzężonym układzie przepływowym, pod ciśnieniem atmosferycznym, w podwyższonej temperaturze, wobec katalizatorów heterofazowych prowadzi się dwuetapowy proces, w którym w pierwszym etapie surowy odpad tłuszczowy roślinny lub zwierzęcy, bądź nieodpadowy tłuszcz naturalny, poddaje się termicznej przemianie w ściśle określonych warunkach a następnie otrzymany produkt z pierwszego etapu kontaktuje się w celu uwodornienia obecnych w nim olefin ze sprężonym czystym wodorem lub mieszaniną wodoru i tlenku węgla, otrzymaną w wyniku selektywnego rozkładu metanolu. Produkty maja zastosowanie jako biopaliwa lub biokomponenty paliw płynnych wykorzystywane w sektorze paliwowo-energetycznym.

W ramach realizacji projektu Patent Plus przeprowadzono analizę zasadności objęcia wynalazku ochroną patentową w 8 krajach UE+USA, wykonano wycenę technologii, opracowano ścieżki komercjalizacji technologii oraz dokonano zgłoszenia wynalazku w trybie PCT (obecnie realizowana jest faza krajowa). W marcu br. UP RO udzielił patentu na wynalazek.

IChP posiada opracowany projekt koncepcyjny wraz z wstępną ekonomiką procesu dla instalacji pilotażowej o wydajności 40 l/h wsadu. Wydajność procesu wynosi 87%.

Kontakt: dr inż. Ewa Śmigiera, chemspin@ichp.pl | Pobierz PDF