O firmie

O firmie

ChemSpin Sp. z o.o. jest spółką z ograniczona odpowiedzialnością, w której 100% udziałów należy do Instytutu Chemii Przemysłowej im. Prof. Ignacego Mościckiego w Warszawie. Spółka została powołana z dniem 30.04.2014 r. zgodnie z Ustawą z dnia 30 kwietnia 2010 r. z późniejszymi zmianami o instytutach badawczych (Art. 17 ust. 5), za zgodą Ministra Gospodarki, „w celu komercjalizacji wyników badań naukowych i prac rozwojowych, prowadzenia działań z zakresu transferu technologii i upowszechniania nauki oraz pozyskiwania środków finansowych na działalność statutową”. Jednocześnie, zgodnie z Art. 17 ust. 6 w/w Ustawy przedmiot działalności utworzonej przez Instytut spółki kapitałowej (ChemSpin sp. z o.o.) „musi być związany z prowadzonymi przez instytut badaniami naukowymi i pracami rozwojowymi, o których mowa w Art. 2 ust. 1-3”.

Misją ChemSpin Sp. z o.o. jest wspieranie innowacyjności i podnoszenie konkurencyjności gospodarki opartej na wiedzy poprzez efektywne wykorzystanie potencjału intelektualnego i naukowego Instytutu Chemii Przemysłowej im. Prof. Ignacego Mościckiego w procesie transferu technologii.

ChemSpin Sp. z o.o. jest beneficjentem Programu SPIN-TECH Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, który jest programem wsparcia działalności operacyjnej spółek celowych utworzonych przez państwowe jednostki badawcze (publiczne uczelnie wyższe, instytuty badawcze i instytuty naukowe PAN) w celu komercjalizacji wyników badań i przemysłowych i prac rozwojowych i od 1 kwietnia 2015 r (planowane zakończenie 30.09.2016) realizuje projekt pt. „Rozwój działalności ChemSpin sp. z o.o. w celu komercjalizacji prac badawczo-rozwojowych powstałych w IChP”.

Instytut Chemii Przemysłowej im. prof. I. Mościckiego w Warszawie – instytut badawczy o 100-letniej tradycji – spadkobierca Spółki METAN i Chemicznego Instytutu Badawczego, utworzonych w 1916 r. we Lwowie z inicjatywy profesora Ignacego Mościckiego, do dziś pozostaje wiodącym instytutem badawczym w Polsce w obszarze badań stosowanych i rozwojowych z zakresu chemii i technologii chemicznej.
Od 1926 r. siedziba Instytutu mieści się w Warszawie, przy ul. Rydygiera 8.
Dorobek powojenny Instytutu obejmuje ponad 2000 patentów, setki oryginalnych opracowań technologicznych i aparaturowych zastosowanych na skalę przemysłową w kraju i za granicą.